STANOVY

S T A N O V Y
S T A N O V Y

Združenia

Článok 1
Názov a sídlo združenia


1.   Označenie: GRACE
2    Sídlo občianskeho združenia: Malá Paka 102,  930 51 Veľká Paka, Slovenská republikaČlánok 2
Ciele činnosti združenia

 Združenie je dobrovoľným, otvoreným, nezávislým a nepolitickým záujmovým
spoločenstvom fyzických a právnických osôb, ktoré sa združili za účelom:

<![if !supportLists]>-          <![endif]>Vypracovávať projekty na riešenie problémových otázok ťažko zdravotne postihnutých občanov
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Združenie má právo zriaďovať kluby podporujúce predmetné aktivity v jednotlivých regiónoch na území Slovenskej republiky, oblastiach pre občanov.
<![if !supportLists]>-          <![endif]> V spolupráci s inými združeniami pomáhať zdravotne postihnutým a ťažko chorým osobám začleniť sa do spoločenského života.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Aktívne podporovať také pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu, a to neschematickými spôsobmi a pestrými metódami.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre ťažko chorých a zdravotne postihnutých občanov.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Medzi hlavné ciele patrí okrem iných aj prístupnosť, oddychová činnosť a šport.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Vyvíjať činnosť k získavaniu sponzorských finančných  a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými subjektmi pri riešení problémov občanov s telesným a zdravotným postihom.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Organizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia pre zdravotne postihnuté deti a mládež.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Vyvíjanie reklamnej a propagačnej činnosti.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Vydávanie časopisov, kníh, brožúr
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Vytvárať chránenú dielnu pre zdravotne postihnutých.
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Odborné poradenstvo.Článok 3
Členovia združenia


<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Členmi združenia sú:
<![if !supportLists]>a)      <![endif]>riadni členovia
<![if !supportLists]>b)      <![endif]>čestní členovia

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Riadnym členom združenia sa môže stať ten, kto súhlasí s poslaním a cieľmi združenia a chce sa podieľať na ich realizácii.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky uchádzača o členstvo, rozhodnutím príslušného orgánu združenia o jeho prijatí.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Riadne členstvo zaniká smrťou člena, vzdaním sa členstva alebo zrušením členstva rozhodnutím príslušného orgánu združenia.

<![if !supportLists]>5.      <![endif]>Riadny člen združenia je oprávnený a povinný podieľať sa na realizácii poslania a cieľov združenia, má právo voliť orgány združenia a byť do nich volený, je povinný dodržiavať Stanovy združenia a platiť členský príspevok vo výške stanovenej príslušným orgánom združenia.

<![if !supportLists]>6.      <![endif]>Čestným členom združenia sa môže stať osoba, ktorá sa významne zaslúžili o realizáciu poslania a cieľov združenia, na základe rozhodnutia príslušného orgánu združenia.

<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Čestný člen združenia je oprávnený zapojiť sa do realizácie cieľov a poslanie združenia a zúčastniť sa na zasadnutí jej orgánov s hlasom poradným.

<![if !supportLists]>8.      <![endif]>Členovia združenia môžu dobrovoľne vstupovať aj do iných občianskych združení, ktoré majú obdobné ciele a v spolupráci s nimi napomáhať realizácii poslania a cieľov  združenia.


Článok 4
Orgány združenia


<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Vo vnútornej organizácii a činnosti združenia sa uplatňujú zásady demokracie.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Orgány združenia sú volené z riadnych členov združenia v rovných a priamych voľbách verejným hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, na obdobie štyroch rokov. Opätovná voľba za člena orgánu združenia je možná.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Členstvo v orgáne združenia zaniká skončením volebného obdobia orgánu, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, ako aj zánikom členstva v združení.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Členstvo v orgáne združenia je dobrovoľná neplatená funkcia. Členovia združenia a jeho orgánov majú nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré im vznikli pri plnení uložených úloh.

<![if !supportLists]>5.      <![endif]>Orgánmi združenia sú:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>členská schôdza
<![if !supportLists]>-          <![endif]>predsedníctvo
<![if !supportLists]>-          <![endif]>kontrolná komisia

<![if !supportLists]>6.      <![endif]>Členská schôdza:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>schvaľuje zmenu stanov združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>schvaľuje plán hlavných úloh združenia a vyhodnocuje jeho plnenie
<![if !supportLists]>-          <![endif]>volí a odvoláva členov predsedníctva a kontrolnej komisie, kontroluje a vyhodnocuje ich činnosť
<![if !supportLists]>-          <![endif]>schvaľuje rozpočet združenia a vyhodnocuje jeho plnenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>určuje výšku členského príspevku
<![if !supportLists]>-          <![endif]>rozhoduje o zrušení združenia
<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Členská schôdza zasadá najmenej raz ročne. Zasadnutie zvoláva na základe rozhodnutie predsedníctva predseda združenia. Členská schôdza je uznášaniaschopná, aj je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia. Ak po uplynutí tridsiatich minút po určenom termíne konania na zasadnutí nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutie sa stane uznášaniaschopným nezávisle od počtu prítomných, ak sa nerozhodne inak. Rozhodnutie členskej schôdze je prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia.

      8.   Predsedníctvo združenia je iniciatívnym a výkonným orgánom združenia.
            Predsedníctvo má 5 – 7 členov, ktorých volí a odvoláva členská schôdza. V prípade    
            ukončenia mandátu viac ako polovice členov predsedníctva počas volebného obdobia, 
            predsedníctvo si kooptuje potrebný počet členov na obdobie do konania členskej  
            schôdze, ktorá vykoná voľbu nových členov.
 
<![if !supportLists]>9.      <![endif]>Predsedníctvo združenia:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>zabezpečuje realizáciu poslania a cieľov združenia a plnenie uznesení i členskej schôdze
<![if !supportLists]>-          <![endif]>hospodári s majetkom združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>schvaľuje ročný plán predsedníctva a zabezpečuje jeho plnenie
<![if !supportLists]>-          <![endif]>volí zo svojich členov predsedu a podpredsedov združenia, hospodára a tajomníka, určuje deľbu práce medzi nimi a rozhoduje o ich odvolaní
<![if !supportLists]>-          <![endif]>rozhoduje o prijatí riadneho člena a o zrušení členstva v združení
<![if !supportLists]>-          <![endif]>predkladá členskej schôdzi návrh na udelenie čestného členstva
<![if !supportLists]>-          <![endif]>pripravuje zasadnutia členskej schôdze
<![if !supportLists]>-          <![endif]>na základe rozhodnutia členskej schôdze o zrušení združenia menuje likvidátora
<![if !supportLists]>-          <![endif]>plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo Stanov a cieľov združenia alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ nie sú Stanovami združenia alebo rozhodnutím členskej schôdze zverené iným orgánom združenia.

<![if !supportLists]>10.  <![endif]>Predsedníctvo zasadá podľa plánu práce. Zasadnutia predsedníctva zvoláva a vedie  
      predseda združenia. V prípade potreby, na podnet člena predsedníctva predseda zvolá    
      mimoriadne zasadnutie pred sadnutie predsedníctva.


<![if !supportLists]>11.  <![endif]>Predseda zastupuje združenie navonok a podpisuje písomnosti v mene združenia.
Predseda vykonáva práva a povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom
združenia. Predsedu v jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje podpredseda združenia.


<![if !supportLists]>12.  <![endif]>Kontrolná komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorého volí a odvoláva členská schôdza.


<![if !supportLists]>13.  <![endif]>Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie Stanov združenia jeho orgánmi, hospodárenie
s finančnými prostriedkami a majetkom združenia. O výsledkoch vykonaných kontrol
a o svojej činnosti podáva správu členskej schôdzi a predsedníctvu združenia.Článok 5
Práva a povinnosti členov


<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Práva členov združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov na činnosti združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>zúčastňovať sa na rokovaniach orgánov združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne odpoveď do 30 dní od podania
<![if !supportLists]>-          <![endif]>mať aktívne a pasívne volebné právo


<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Povinnosti členov združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>dodržiavať Stanovy združenia a na základe nich vydané vnútorné podpisy, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
<![if !supportLists]>-          <![endif]>podieľať sa na činnosti združenia a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie
<![if !supportLists]>-          <![endif]>chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok združenia, slúžiaci členom združenia
<![if !supportLists]>-          <![endif]>riadne a včas zaplatiť členský príspevok, resp. iné schválené príspevky a poplatky.Článok 6
Hospodárenie a majetok


<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Majetok združenia tvoria príjmy z členských príspevkov, príspevky a dary fyzických a právnických osôb, príjmy z kultúrnej, spoločenskej a inej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárstva, ak sa vykonáva a iných povolených podnikateľských aktivít a prípadné dotácie a výnosy z majetku združenia.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na účet zriadený výlučne pre 
potreby združenia. Majetok združenia sa používa výlučne na realizáciu poslania a cieľov združenia a na zabezpečenie činnosti združenia a jeho orgánov. Združenie môže užívať na základe zmluvných vzťahov majetok obecný, prípadne aj iný, o ktorý je povinné sa starať, chrániť a zveľaďovať ho. So všetkých vlastným a zvereným majetkom nakladá a hospodári v súlade splatnými právnymi predpismi a týmito Stanovami, prípadne rozhodnutiami orgánov združenia.


Článok 7
Zánik združenia


<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Združenie zanikne na základe rozhodnutia členskej schôdze združenia.
      V nadväznosti na rozhodnutie členskej schôdze o zrušení združenia menuje   
       predsedníctvo likvidátora.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Členská schôdza súčasne s rozhodnutím o zrušení združenia rozhodne  
       o majetkoprávnom vysporiadaní a o použití majetku združenia.
Článok 8
Prechodné a záverečné a záverečné ustanovenia


<![if !supportLists]>1.    <![endif]>Do zvolania prvého zasadnutia členskej schôdze právomoc predsedníctva
primeraným spôsobom vykonáva prípravný výbor združenia, najmä rozhodne o prijatí riadnych členov združenia. Predseda prípravného výboru výboru na základe rozhodnutia prípravného výboru zvolá prvé zasadnutie členskej schôdze najneskôr do jedného roka odo dňa registrácie združenia.
     


<![if !supportLists]>2.    <![endif]>Zdrušenie v súlade s ustanoveniami zákona číslo 83/1990 Zb. O združovaní občanov
            v znení neskôrších predpisov, vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra  
            Slovenskej republiky.Vo Velkej Pake

24. 10. 2012


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése