POSLANIE - KÜLDETÉS

GRACE - Veľká Paka 
Spolupracujeme s organizáciami:
Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző Egyesületek Szövetsége International Alliance of Assotiations of Culture and Health Preservation
Slovensky zväz zdravotne postihnutých
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
FEFOSZ
Naša organizácia bola založená  v roku 2012 s cieľom: - Vypracovávať projekty na riešenie problémových otázok ťažko zdravotne postihnutých občanov - Združenie má právo zriaďovať kluby podporujúce predmetné aktivity v jednotlivých regiónoch na území Slovenskej republiky, oblastiach pre občanov. - V spolupráci s inými združeniami pomáhať zdravotne postihnutým a ťažko chorým osobám začleniť sa do spoločenského života. - Aktívne podporovať také pôsobenie, ktoré vedie k pozdvihovaniu osobností detí, mládeže, dospelých, dôchodcov a telesne postihnutých k sebadôvere, tvorivosti, úcte k názorovej a kultúrnej pestrosti a k demokratickému správaniu, a to neschematickými spôsobmi a pestrými metódami. - Pomoc pri zaobstarávaní pomôcok pre ťažko chorých a zdravotne postihnutých občanov. -Medzi hlavné ciele patrí okrem iných aj prístupnosť, oddychová činnosť a šport. - Vyvíjať činnosť k získavaniu sponzorských finančných  a materiálnych darov a príspevkov pre združenie.  - Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i inými subjektmi pri riešení problémov občanov s telesným a zdravotným postihom. - Organizovať športové, kultúrne, spoločenské a benefičné podujatia pre zdravotne postihnuté deti a mládež. - Vyvíjanie reklamnej a propagačnej činnosti. - Vydávanie časopisov, kníh, brožúr - Vytvárať chránenú dielnu pre zdravotne postihnutých. - Odborné poradenstvo. Naše združenie vytvorilo spojenie sily spoločnej viery, lebo veríme, že niekedy stačí jeden dobrý priateľ, jeden pozitívny šok, aby štastie nebolo iba snom! A čo je vlastne to, čo chceme uskutočniť? Veríme a vieme, že v ľuďoch je ochota na poskytnutie pomoci. Ľudské city vydržia večne, potrebná je iba malá pomoc, malý impulz k tomu, aby pomáhajúci a osoba ktorá potrebuje pomoc sa vzájomne našli.
Medzi členmi združenia sú postihnuté osoby a osoby, ktoré sú s nimi v kontakte. Veľmi dobre vieme, že ani pre zdravého človeka nie je vždy život ľahký, ale keď náš život sprevádza telesné postihnutie môžu nastáť prekážky, ktoré nám ešte viac sťažia každodenný život. Vieme aj to, že vzájomnou spoluprácou a spoznávaním môžeme premôcť tieto ťažkosti. Našim cieľom je pomôcť postihnutým osobám, aby žili nezávislý a čo najplnší život. V dnešnej dobe toto už nie je tak nepredstaviteľné, pomocou technického pokroku a vzájomnej pomoci môžeme prekonať veľa prekážok, aby sme všetci mohli byť rovnými a aktívnymi členmi spoločnosti.  K naplneniu tohto cieľa nás čaká ešte veľa úloh. Musíme si vymeniť veľa informácii pomocou ktorých náš život by bol šťastný a spokojný.  Chceli by sme prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa s poskytnutím informácií a riešením mnohých problémov.S našími partnerskými organizáciami z Veľkého Medera a Áhi Jóga Tata každoročne organizujeme medzinárodné športové súťaže pre  telesne a zdravotne postihnuté osoby a deň zdravia, Áhi joga, kultúrne programi, deň deti, Vianočne posedenie, Mikuláš, Charitatívne programi, výlety, rekondičné pobyty, výročnú členskú schôdzu a ples. V našom mládežníckom klube, ktorý sme založili sú okrem zdravotne postihnutej mládeže aj mladí ktorí im pomáhajú začleniť sa do spoločenského života. V roku 2014 sme spoločne s našími partnerskými organizáciami založili Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző Egyesületek Szövetségét International Alliance of Assotiations of Culture and Health Preservation. Hlavným cieľom tejto organizácie je zachovať kultúrne tradície... a odovzdať ďaľším generáciam. Pri príležitosti deň zem každoročne sadíme stromy. S kultúrou a športom pomáhame našej mládeži začleniť sa do spoločenského života. Organizujeme spoločné programi s našimi partnerskými organizáciami. V roku 2015 sme sa stali členmi SZZP. Sme malé združenie a zaviazali sme sa veľkými úlohami a v záujme toho, aby naše ciele neostali iba snom prosíme aj Teba, aby si nám pomohol spolupracoval s nami v záujme dosiahnutia krajšej budúcnosti.   S pozdravom: Sárközi Tibor, predseda
................................................................................
A nagypakai GRACE egészségkárosultak egyesülete
- Mozgáskorlátozottak és egészségkárosultak problémás kérdéseivel kapcsolatos projektek kidolgozása.
-  Egyesületünk jogosult a szervezeten belül különféle klubok létrehozására, melyek támogatnák az egyes régiókban elő emberek tárgyilagos aktivitásait.
-  Más egyesületekkel együttműködve segíteni az egészségkárosultak és a mozgáskorlátozottak közösségi életbe való beilleszkedését.
-  Nemzetközi téren külföldi egyesületek segítségét is igénybe véve pályázatokat kidolgozni a mozgáskorlátozottak, illetve egészségkárosultak megsegítésére, beleértve a nemzetközi kapcsolatok kialakítását és bővítését is.
-  Aktívan segíteni minden olyan tevékenységet, amely a gyerekek, fiatalok, felnőttek, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak és egészségkárosultak személyiségében megerősíti az önbizalmat, kreativitást és a tiszteletet más kultúrákkal szemben is a demokratikus viselkedés jegyében.
-  Támogatók megszólítása, anyagi és pénzügyi támogatást találni az egyesület részére.
-  Szorosan együttműködni az állami szervezetekkel, önkormányzatokkal és más civil egyesületekkel az egészségkárosult és a mozgáskorlátozott személyek problémáinak megoldása érdekében.
-  Sport, kulturális, közösségi és jótékonysági rendezvények szervezése egészségkárosult és mozgáskorlátozott fiatalok és gyerekek számára.
Egyesületünket egy közös hit ereje hozta létre. Az egyesület tagjai közt vannak egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak és olyanok, akik kapcsolatban vannak valamilyen fogyatékos személlyel, és ezáltal, nagyon jól tudjuk, hogy egészségesként sem mindig könnyű az élet, de ha valamilyen egészségkárosodás  kíséri az életet, akkor lehetnek akadályok, melyek még inkább megnehezítik a mindennapokat, de azt is tudjuk, hogy legtöbbször egymás megismerésével, közös erővel legyőzhetőek e nehézségek. Céljaink közt szerepel, hogy minden fogyatékkal élő ember a lehető legteljesebb önálló életet élhessen. Számtalan információt kell átadnunk egymásnak, melyek segítségével tudunk segíteni abban, hogy az életben Boldogok és Elégedettek lehessünk. Nagyon jó kapcsolatokat ápolunk több külföldi és hazai egyesülettel, szociális otthonokkal és a falun belüli szervezetekkel. Szervezeten belül alakult egy ifjúsági csoport, amelybe egészséges fiatalok is részt vesznek, akik több kulturális és sportversenyen is sikeresen részt vettek. 2014-ben a testvérszervezeteinkkel megalapítottuk a Nemzetközi kulturális és egészségmegőrző egyesületek szövetségét. 2015-ben beléptünk a szlovákiai egészségkárosultak országos szövetségébe.