Kompenzácie

Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát im môže poskytnúť rôzne kompenzačné príspevky. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení podmienok sa príspevky vyplatia buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku.

Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

- za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %
- funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
- musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete potrebovať a či spĺňate nárok a ten-ktorý príspevok.

Cieľ kompenzácie
Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych  služieb.

Druhy príspevkov z úradu práce:
Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku: 
- 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP (216,61 €)
- 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (288,80 €)
- výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie
Viac info na tejto stránke.

Príspevok na osobnú asistenciu

- je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
- je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
- počet hodín osobnej asistencie  sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne
Výška príspevku:- podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima (2,71 €)
- suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby
Viac info tu.

Príspevok na osobné auto
Kúpa
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta.
Výška: maximálne 6 638,79 €, pri aute s automatickou prevodovkou maximálne 8 298,48 € (cena kupovaného auta sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 €)

Úprava
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Výška: do 6 638,79 €
Viac tu.

Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť:
6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.
Tu sa dočítate viac.

Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého elektrického vozíka maximálne 4 979,09 €
a druhého načúvacieho zariadenia maximálne 331,94 €.

Podrobnejšie info a zákony nájdete tu.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:
-
na diétne stravovanie je mesačne
a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine /36,77 Eur/
/zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b)
9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine /18,39 Eur/
c)5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine /11,04/

- opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,39 €)
-
na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
  (
užívanie auta) 16,70 % sumy životného minima (33,09 €)
- starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €)
Podrobnejšie tu.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková  plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €
Info nájdete tu.

Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima (101,07 €)

Čítajte viac tu.


Ako je to s diaľničnou známkou pre držiteľov preukazu ťažko zdravotne postihnutých.
Sú od poplatku za ňu oslobodení alebo nie?

Oslobodenie od platenia nálepky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje len na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej na motorové vozidlo bol poskytnutý peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uplatnenie výnimky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest vozidlom bez úhrady je prísne viazané na prepravovanú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá musí byť prítomná vo vozidle a musí sa preukázať rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla.

Pokiaľ postihnutá osoba nie je vo vozidle prítomná, výnimka platí pre vozidlo len v prípade, ak je na spiatočnej ceste po vykonaní prepravy postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo obdobného zariadenia.

Vodič tohto vozidla sa musí preukázať potvrdením o prijatí pacienta zdravotníckeho alebo obdobného zariadenia alebo dokladom o poskytovaní sociálnych služieb občanovi s ŤZP v zariadení sociálnych služieb.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése